Školní vzdělávací program

Program „Rok v Broučkově“ umožňuje dětem poznávat svět, který je obklopuje v jeho pestrosti a barevnosti. Je zpracován přehledně do 4 tematických bloků. Bloky trvají přibližně tři měsíce a obsahují témata a podtémata. Podtémata si učitelky dále zpracují a záleží na jejich kreativitě, tvořivosti a momentální situaci.

Podzimní uspávání

Připravujeme pro děti co nejvlídnější, pěkně upravené prostředí s radostnou atmosférou, aby se cítily dobře.

U nejmladší věkové skupiny se zpočátku zaměřujeme na hygienické a pracovní návyky, návyky správného chování a seznamování se navzájem. Seznámit se značkou, místy, kam si odkládám věci, rozvoj schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem

Dětem poskytujeme co nejširší prostor pro hru, posilujeme přirozené poznávací city (zvídavost, zájem, …). Během celého dne respektujeme individuální potřeby dětí.

Vytváříme a upevňujeme poznatky o přírodě a o změnách, které se v ní odehrávají. Učíme je být citlivé nejen k přírodě, ale i k věcem a živým bytostem. Základním prostředkem k seznamování s přírodou jsou vycházky. Děti pozorují změny v přírodě, vnímají krásy podzimu, přírodní jevy, počasí, seznamují se s charakteristickými znaky, plody podzimu, sklizeň ovoce, zeleniny, význam lidské práce na zahradě na poli (hrabání listí), jak se připravují zvířátka na blížící se zimu, kam odlétají ptáci. Součástí je i seznámení a vlastní prožívání tradic a dětských her, které k podzimu patří (pouštění draka, opékání brambor, Halloween).

Při výtvarných a pracovních činnostech využíváme přírodních materiálů, které podzimní příroda nabízí.
Seznamujeme děti s různými texty, jejichž prostřednictvím rozvíjíme rozumové, mravní a estetické city (encyklopedie, pohádky, bajky, verše).

Zimní hraní

Seznamujeme děti se změnami v zimní přírodě a navazujeme při tom na pozorování apoznatky, které získaly během podzimu (opadávání listů holé stromy, odlet ptáků péče o ptáky v zimě, …).

Provádíme pokusy se sněhem a ledem a rychlením větviček, vytváříme dekorativní vzory vyšlapáváním cestiček ve sněhu.

Radostnými přípravami a očekáváním je naplněno období Adventu. Děti se seznamují se starými zvyky, tradicemi a obyčeji (adventní slavnost, mikulášská nadílka, strojení stromečku, pouštění lodiček, vánoční vystoupení), zdobíme třídu i prostředí MŠ, nezapomeneme na zvířátka a připravíme jim hostinu.

Rozvíjíme estetické cítění (poslech koled a vánočních příběhů, výroba ozdob, svícínků, dárečků). Vedeme děti ke kultivovanému projevu (vánoční vystoupení) a k vyjadřování svých prožitků (slovně, výtvarně, pomocí hudby).

Povíme si, co pro nás znamená pojem rodina, jakou plní funkci, jak fungují vztahy a povinnosti mezi jednotlivými členy.

Už v dětském věku jsou v oblibě některá povolání a děti projevují první přání být např. popelářem, prodavačkou apod. Děti se pokusí zjistit, čím jsou jejich rodiče.

Seznamujeme děti se zimními hrami a sporty, částmi lidského těla a péči o zdraví. Se zimou přicházejí nemoci a nachlazení. Jak funguje naše tělo, z čeho se skládá, co je potřeba dělat pro naše zdraví, což souvisí s oblékáním a návštěvou u lékaře. Snažíme se vytvářet zdravé životní návyky (hygiena, stravování, protidrogová prevence) a zdůrazňovat ochranu osobního soukromí. Předškoláci se připravují na blížící se zápis, probíhají konzultace s rodiči o dítěti a jeho školní připravenosti a zralosti.

Podněcujeme v dětech zájem o literaturu. Při četbě se zaměřujeme na příběhy s dětskými a zvířecími hrdiny, učíme je rozlišovat vtip a hloupost, dobro a zlo. Děti se dozvídají, že na světě nejsou jen hodní lidé, ale také to, že zlu je třeba se postavit. Těmito příběhy vštěpujeme dětem základní pravidla lidského soužití.Ve třídě je dětská knihovna, ke které mají děti denně přístup a podle svého zájmu si knihy vybírají, prohlíží a tím získávají poznatky z různých literárních žánrů.

Zimu bychom mohli završit masopustním rejem v maskách.

Jarní probouzení

V MŠ si navodíme atmosféru jara (výzdoba celé budovy, jarní květiny ve váze, …).

Při vycházkách pozorujeme jevy živé a neživé přírody, které jsou na sebe úzce vázány. Vedeme děti k citovému prožívání bezprostředního vztahu k okolí, provádíme činnosti, které dětem přinesou konkrétní zkušenosti a vytvoří základ k reálným představám.

Všímáme si prvních příslibů jara (zaměříme se na změny v přírodě, které jaro přináší – tání ledu a sněhu, teplý vítr a déšť rozpouští sníh, přilétají ptáci, na stromech se objevují pupeny). Pozorujeme květiny a seznamujeme se s cyklem růstu květin a rostlin (sázení osení na Velikonoce).

Symbolem jara jsou mláďata. Kromě pozorování a pojmenovávání se děti učí znát, kde zvířata žijí a co k životu potřebují. Zpíváme písně o zvířátkách, modelujeme, kreslíme a čteme příběhy a pohádky, které následně reprodukujeme a dramatizujeme. Upozorňujeme též na nebezpečí, které dětem hrozí při styku s cizími zvířaty.

Vedeme je nejen k poznávání přírody samé, ale i k ochraně přírody, jako součásti světa. Děti seznamují s projektem »Třídění odpadu«, který má velký význam při ochraně životního prostředí.

V době velikonočních svátků seznamujeme děti s tradicí, zvyky a výrobky umělecké tvořivosti (pomlázky, kraslice, přednes a zpěv koled).

Navštívíme svět plný čar a kouzel a oslavíme svátek čarodějnic.

Duben je měsícem bezpečnosti na cestách. Jaké znají děti dopravní prostředky, jak se chováme na silnici, které bezpečností vybavení máme při jízdě na kole, na jakou barvu semaforu můžeme přecházet apod.

Seznamujeme děti s vodou (potok, rybník, řeka) a jejími vlastnostmi, putování vody od pramínku k moři, s tím, že lidé, zvířata i rostliny ke svému životu vodu potřebují. S vodou musíme šetřit a neznečišťujeme ji.

Vedeme děti k pracovním činnostem (úklid hraček, svého místa po výtvarných činnostech, úklid okolo pískoviště, hrabání zahrady), učíme je vážit si lidské práce.

Před oslavami dne matek hovoříme s dětmi o práci maminek, posilujeme úctu a lásku nejen k matce, ale k celé rodině.

Děti si též osvojují poznatky o místě, ve kterém žijí (návštěvy divadel, výstavy, historická místa ve městě), vytvářejí si poznatky o kultuře a umění a učí se mít rád místo, kde se narodily.

Vyrobíme přáníčko pro maminy, které mají svátek a potěšíme je pěkným dárkem, básničkou, tancem nebo písničkou.

Letní radování

Pravé léto začíná, když kvete obilí a dny bývají slunné a teplé. V tomto období přenášíme většinu činností na školní zahradu, na louky, do lesa. Povídáme si o počasí, seznamujeme se s dětmi celého světa nahlédneme do tajů a krás Země, do různých světadílů, vydáme se do Vesmíru – na cestách vesmírem poznáme planety, hvězdy, měsíc, slunce aj. zajímavosti, navštívíme planetárium

Při vycházkách na louce a v lese poznávají děti různé druhy květin, trav a hmyzu. Upozorňujeme je na nebezpečí úrazu, štípnutí hmyzem, uštknutí hadem, otravy jedovatými bobulemi.

Pobytu venku využíváme k různým sportovním hrám a soutěžím, kde se děti učí dodržovat pravidla, spolupracovat, pomáhat si navzájem.

K letnímu období patří i řada oslav. Svůj svátek si děti užívají na výletu, při oslavě. Léto a konkrétně měsíc červen je měsícem loučení nejen s dětmi, které odjíždějí na prázdniny, ale hlavně s předškoláky, kteří půjdou v září poprvé do školy a opustí naše řady. Nakonec se při oslavě, soutěžích a tanci předškolní děti s MŠ rozloučí. Všechny akce, které provádíme, jsou příležitostí pro posilování kolektivních vztahů, návyků společenského chování a potřebu »žít v kolektivu«.