Hlavní informace

O školce

Jsme nová jednotřídní mateřská škola s dostatečně velkými prostory pro rozmanité činnosti dětí. Mateřská škola Libušín Broučkov je umístěna v přízemí rodinného domu.

Byla postavena v roce 2010 a od února 2011 fungovala jako Odloučené pracoviště MŠ Hrdlív. V roce 2013 prodělala MŠ změny ve vedení a od září 2013 funguje jako zařízení s.r.o.

Školu tvoří přízemí se zahradou o rozloze 1205 m2. Děti mají k dispozici hernu, prostor třídy, ložnice, umývárnu a šatnu v průběhu celého dne. Vybavení mateřské školy je nové a odpovídá hygienickým, bezpečnostním i estetickým požadavkům. K dispozici děti mají interaktivní tabuli. Mateřská škola je s celodenním provozem od 7:00 hod. – 16:00 hod. S dětmi pracují ředitelka a učitelka, spolupracuje provozní pracovnice. Škola je pro děti od 3 do 6 let. Stanovená kapacita je 20 dětí dle „zařazení do sítě. Škola je umístěna ve středu města s dobrým přístupem jak MHD, tak vozem. Je zde k dispozici rozlehlá zahrada, umožňující dětem svobodné pohybové vyžití. Zahrada je vybavená pískovištěm, zahradním domkem a vydlážděnou plochou, kde se děti mohou prohánět na odstrkovadlech a koloběžkách. Vzrostlé stromy poskytují dětem v horkých letních dnech stín. Navíc jsou na zahradě v teplých dnech k použití ostřikovače trávníku pro osvěžení dětí. Zahrada bude v průběhu roku dále vybavována podle potřeb kolektivu dětí. V dosahu mateřské školy je i přírodní prostředí, lesy, pole, louky čehož bude ve všech ročních období hojně využíváno při procházkách a výletech s dětmi. Na vybavení a provozu školy se podílejí rodiče dětí navštěvujících mateřskou školu a mohou tedy spolurozhodovat na kvalitě vybavení jak vnitřních tak venkovních prostor.

Kromě komplexní výchovně-vzdělávací práce, zaměřila MŠ svou koncepci na pohybové, tělovýchovné a rekreační činnosti, na utužování zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost a pohodu.

Dětem nabízí standardní i nadstandardní péči – zájmové kroužky, logopedickou prevenci, intenzivní výuku angličtiny, kulturní akce – divadelní představení v MŠ, návštěvy muzeí, knihovny, výlety, sportovní akce, spaní v MŠ pro starší děti.

MŠ má vypracovaný vlastní Školní vzdělávací program, který vychází z RÁMCOVÉHO PROGRAMU PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY. Filosofií naší školy je teze »Přirozenou formou blízkou dětskému chápání rozvíjet osobnost dětí a připravit je po všech stránkách pro vstup do další etapy jejich života«. Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde bylo dítě maximálně šťastné a spokojené.

Přijímání dětí

Ředitelka školy provádí správní řízení při přijímání dětí do předškolního zařízení a vydává rozhodnutí o přijetí. Termín zápisu dětí je předem oznámen – formou plakátů a oznámením na naší internetové stránce. Předpokládaný termín (březen-duben).

Evidence dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání v naší MŠ je dokumentována a uchována ve školní matrice. Rodiče dětí s odloženou školní docházkou musí doložit tento odklad Rozhodnutím ředitele Základní školy o odkladu školní docházky.

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Libušín Broučkov s.r.o.

Ustanovení této směrnice vymezuje kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v době kdy počet přihlášených dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole překročí stanovenou kapacitu dětí v mateřské škole.

Kritéria pro přijímání

Ředitelka mateřské školy posoudí všechny přihlášky (podané v den zápisu) a rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte ve správním řízení podle následujícího klíče a pořadí důležitosti kritérií sestupně:

  1. Dosažení předškolního věku dítěte v následujícím kalendářním roce
  2. Pravidelná celodenní docházka v mateřské škole
  3. Mateřskou školu navštěvuje sourozenec

Ředitelka školy může mimořádně přihlédnout k zvlášť tíživé situaci rodiny, sociálním a rodinným podmínkám (na základě žádosti zákon. zástupce).

O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti!!!

Rodiče vyplní evidenční list a přihlášku do MŠ, kterou nechají potvrdit dětským lékařem. Děti jsou přijímány na zkušební dobu 3 měsíců podle zákona č. 561/2004 Sb. O státní správě a samosprávě ve školství, zákona č.258/2000Sb.§ 50 O ochraně zdraví, podle vyhlášky MŠMT ČR č 14/2005 Sb. O předškolním vzdělávání a předpisů souvisejících. V průběhu zkušební doby ředitelka rozhodne o způsobilosti dítěte k trvalé docházce. Vychází se zejména ze stanoviska dětského lékaře, popř. pedagogicko-psychologické poradny a přizpůsobivosti dítěte.

O přijetí (nepřijetí) budou rodiče vyrozuměni do 30 dnů od správního řízení, proti kterému se mohou dle zákona č.561/2004 Sb. do 15 dnů odvolat. V průběhu správního řízení mají zákonní zástupci přihlašovaného dítěte možnost nahlížet do spisu.

Provozní doba

7:00 – 16:00 hodin

Scházení dětí

Děti se ráno scházejí do 8:00 hodin, hlavní vchod je po té uzamčen. Dle potřeby rodičů mohou dítě přivést i později.

Omlouvání dětí

Do 8:00 hodin na tel. čísle: 739 909 744

Životospráva

Zdravý životní styl je velmi důležitý a především u dětí hraje velkou roli zdravé jídlo. Proto se u nás staráme o to, aby děti dostávaly vždy pestrou a vyváženou stravu, nechybí ovoce a zelenina. Správně sestavený jídelníček dětí je základem pro jejich zdravý růst a vývoj.

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava (dle předpisu). Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů, děti mají dostatek tekutin a mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Stravování je zajištěno po celou dobu pobytu dítěte v mateřské škole. Obědy se vaří přímo v MŠ a staráme se o kvalitu a pestrost stravy. Naším přáním je, aby dětem chutnalo. Děti nejsou do jídla nuceny, pouze pobízeny a motivovány k ochutnání.

Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, činnosti jsou přizpůsobovány okamžité kvalitě ovzduší a teploty. Děti mají dostatek volného pohybu nejen na zahradě, ale i v interiéru školky. Dětem s nižší potřebou spánku je nabízen jiný klidný program namísto odpočinku na lehátku. Učitelky se samy chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují tak dětem přirozený vzor.

Věcné podmínky

Mateřská škola je nově zřízena. Je moderně vybavena nábytkem, hračkami i pomůckami, které budou i nadále doplňovány. Mateřská škola má dostatečně velké prostory (podlahová plocha i objem vzduchu) a takové uspořádání, které vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí. Je vytápěna ústředním plynovým topením s regulací teploty. Dětský nábytek, zdravotně hygienické zařízení (umývárny, toalety) i vybavení pro odpočinek dětí (lůžka) jsou přizpůsobeny požadavkům, odpovídají počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné, bezpečné a jsou estetického vzhledu. Vybavení hračkami, pomůckami, materiály a doplňky odpovídají počtu dětí i jejich věku. Děti mohou využívat interaktivní tabuli. Jsou zde k dispozici i pomůcky zdravotní tělesné výchovy, které děti budou během pobytu v mateřské škole využívat. Vybavení bude průběžně obnovováno a doplňováno. Hračky a pomůcky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly a mohly si je samostatně brát. Děti se samy svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě prostředí tak, aby je mohli zhlédnout i rodiče.

Psychosociální podmínky

Děti i dospělí se cítí v prostředí školky dobře, spokojeně, jistě a bezpečně. Nově příchozí dítě má možnost postupně se adaptovat na nové prostředí i situaci. Učitelky respektují potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování. Děti nejsou neúměrně zatěžovány, či neurotizovány spěchem. Všechny děti mají rovnocenné postavení a žádné z nich není zvýhodňováno ani znevýhodňováno. Učitelky dostatečně chválí a pozitivně hodnotí, podporují děti v samostatných aktivitách a vyhýbají se negativním slovním komentářům. Dětem se dostává jasných a srozumitelných pokynů. Ve vztazích mezi učitelkami i mezi dětmi se projevuje vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost, zdvořilost, solidarita, vzájemná pomoc a podpora. Třída je pro děti kamarádským společenstvím.

Organizační chod a řízení MŠ

Celodenní provoz je zabezpečen jedním oddělením. Ve kterém se budou dětem věnovat ředitelka, učitelka a provozní pracovnice.

7.00 – 8.30 Scházení, ranní hry, spontánní aktivity, jazykové chvilky, smyslové hry, výtvarné, pracovní činnosti
8.30 – 8.50 Pohybové aktivity, tanečky, PH, ranní cvičení
8.50 – 9.15 Hygiena, dopolední svačina
9.15 – 9.45 Soustředěná chvilka, didakticky cílené činnosti
9.45 – 12.00 Příprava na pobyt venku, pobyt venku
12.00 – 12.30 Hygiena, oběd
12.30 – 14.30 Příprava na odpočinek, odpolední odpočinek
14.30 – 14.50 hygiena, pomoc při úklidu lůžkovin, odpolední svačina
14.50 – 16.00 Odpolední hry a zájmové činnosti dětí, IP učitelky s dětmi, průběžný rozchod dětí domů

Nabídka aktivit školy

Bezplatné

  • Angličtina
  • Hra na zobcovou flétnu
  • Cvičení na fit-balech/bosu
  • Cvičení JÓGY

Placené

  • koncerty, divadelní představení, výstavy – pro všechny děti
  • polodenní výlety – pro všechny děti

Spoluúčast rodičů

Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole a jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v mateřské škole děje jak ústně, tak na nástěnkách, tak i na stránkách mateřské školy. Rodiče mohou spolurozhodovat při plánování programu mateřské školy, i při řešení vzniklých problémů. Učitelky pravidelně informují rodiče o prospívání jejich dítěte i o jeho individuálních pokrocích v rozvoji i učení. Domlouvají se s rodiči o společném postupu při výchově a vzdělání jejich dětí. Učitelky chrání soukromí rodiny a udržují patřičnou mlčenlivost o jejích vnitřních záležitostech. Jednáme s každým dítětem i jeho rodinou individuálně. Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě. Rodičům je k dispozici »Školní vzdělávací program«.